Curcumae longae rhizoma, tumeric, ostryż długi, kurkuma po prostu.